Inklinace.cz | stránky o klasické hudbě a filozofii

Jak se to má s vědou

Věda je v současné éře dezinformací spásou i pohromou zároveň. Odvrácenou stránkou tohoto již mimořádně rozvinutého, na solidních důkazech stavějícího prostředku k odkrývání tajemství přírody, urychlování pokroku a oddělování důležitých zjištění od ohromného nánosu balastu jsou jeho příliš zjednodušená pojetí, která se významnou měrou podílejí na šíření pověr a matení veřejnosti.

Způsob, jakým uvažujeme, vysvětlujeme a hodnotíme, se zpravidla od období dospívání podstatně nemění. Není to ostatně potřeba: mylnost našich soukromých názorů na filozofii, politiku, náboženství, morálku, ekonomii, ekologii, umění, výživu, sport atd. dosvědčují pouze skutečnosti a argumenty, které si s pomocí neujasněných pojmů, nesprávných úsudků a neověřovaných tvrzení snadno vyložíme tak, abychom mohli i nadále trvat na svém.

Letmá obeznámenost s institucionalizovaným, systematickým poznáním západního typu je v tomto ohledu mimořádně užitečná. Jestliže jsou stanoviska a doporučení odborníků, o kterých se dozvídáme od nich osobně a z televizních zpráv, internetových článků, populárně naučných knih, učebnic nebo přednášek, v souladu s naším přesvědčením, považujeme je zcela neproblematicky za spolehlivé, v opačném případě za nedůvěryhodné.

Pádné důvody nacházíme pro obojí. Největší úspěchy, objevy a vynálezy moderní civilizace, nemyslitelné bez detailních měření, přesných výpočtů a platných teorií, jsou víc než dostatečným dokladem dosaženého obdivuhodně vysokého stupně jistoty. Ke skepsi nás vedou neshody, zvraty, rozpory, pochybení, podvody a střety zájmů, které si také spojujeme s profesionální oblastí.

S tímto kritériem ale pochopitelně nedokážeme posoudit, kdy je respekt k autoritám nebo jejich kritika na místě. Intelektuální odpovědnost nám proto velí zorientovat se v dosud provedených studiích a naučit se určovat jejich kvalitu. Recenzované časopisy, ve kterých bývají publikované, nastiňují díky svým přísným pravidlům a řadě důsledných kontrolních mechanizmů diametrálně jiný celkový obraz než většina ostatních zdrojů.

Během vlastního studia získáme bližší představu o nekorektním zacházení s primární literaturou v komerčním, silně konkurenčním prostředí. Nekompetentnost, přehled omezený na některé podružné podrobnosti, zaujaté výklady výsledků, vydávání jednoznačných závěrů za kontroverzní a vyvracení údajných mýtů spolu s odkazováním na prameny, které uváděná data nebo souvislosti nepodporují, zde nebývají ničím výjimečným.

Věda je při hledání pravdy nepostradatelným doplňkem individuální lidské zkušenosti. Svým pověstným důrazem na fakta, testování hypotéz, exaktnost a transparentnost ulehčuje odhalování špatného výzkumu, který se za ni běžně vydává, přetváří svět, je nevyčerpatelnou zásobárnou zajímavých vědomostí, přináší lepší porozumění našim životům a přispívá ve spleti různých mínění k rozumnějšímu rozhodování.